Ászf

CÉGADATOK

Cégnév: Futureweb Design Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3529 Miskolc, Csabai kapu 55. 2/3.
Cégképviselő: Tapasztó Gábor, ügyvezető igazgató
Telefon: +36 70 397-3-297
E-mail: info@futureweb.hu
Adószám: 22787958-2-05

az alábbiakban mint: Futureweb

Jelen ASZF-ben lerögzített feltételeket a mindenkori partner elfogadottnak tekinti, amennyiben a Futureweb-től szolgáltatást/fejlesztést rendel meg.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A megrendelt szolgáltatásról/fejlesztésről kiállított számlát a mindenkori partner 8 napon belül köteles kifizetni. Ha a mindenkori partner a számlát késedelmesen fizeti meg, úgy a Futureweb ajánlott, tértivevényes formában feladott postai küldeményben szólítja fel a mindenkori partnert a teljesítésre. A felszólító levélben megadott határidő elmulasztása esetén a Futureweb a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja vagy a követelését fizetési meghagyásos eljárás keretében érvényesítheti.

Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a követelés behajtása iránti eljárás megindítása mellett a Futureweb jogosult a szolgáltatást (weboldal fejlesztés, weboldal üzemeltetés, tárhely szolgáltatás, domain fenntartás) korlátozni vagy inaktiválni. A szolgáltatás korlátozásából vagy inaktiválásból eredő esetleges károkért a Futureweb nem tartozik felelősséggel.

2. A termékkövetés időtartama alatt, a felmerülő és a készítőre visszavezethető a rendszer funkcióit érintő hiba az átadás időpontját követő bejelentésétől számítva, Futureweb köteles a hiba kijavítását munkanapokon48 órán belül megkezdeni. A Futureweb nem tartozik termékkövetés kapcsán javítási kötelezettséggela következő esetekben:

- a hiba a Futureweb nélküli javítási, módosítási kísérlet eredménye,

- a hiba idegenkezűség eredménye

- a hiba oka a Futureweb által fejlesztett webes rendszernek, a Futureweb tájékoztatása nélkül történt áthelyezése, installálása, módosítása, módosítási kísérlete

- a hiba nem a Futureweb által szállított termék meghibásodásából ered.

3. A mindenkori partner köteles a Futureweb által elkészültnek jelentett fejlesztési/hibajavítási feladatok után a webes rendszert átnézni és átvenni. Ha a mindenkori partner legkésőbb 1 héten belül az elkészített munkát nem veszi át, a Futureweb úgy tekinti, hogy a szolgáltatás megfelel a szerződésben foglaltaknak, és a mindenkori partner jogosulttá válik a díj megfizetésére. 

4. A fejlesztési időszak alatt a mindenkori partner által kért módosítások és kiegészítések esetére a Futureweb fenntartja a jogot arra, hogy ezen igények alapján a teljesítésihatáridőt és a fejlesztési árat (díjat) is módosíthassa. 

5. A Futureweb-el kötött szerződés megkötésével és a Futureweb általi szerződéses teljesítésének a megkezdését követő azon időszakig, amíg a szerződésben vállalt weboldal, szoftver vagy egyéb szolgáltatás teljesítésre nem kerül, és ameddig a mindenkori partner a vállalt díjat meg nem fizeti, a Futureweb kizárólagos tulajdonába kerül minden olyan anyag, információ, mely a fejlesztés részét képezi.

6. A Futureweb az általa fejlesztett webes rendszerben a mindenkori partner által neki felróható módon okozott károkért felelősséget, anyagi kártérítést nem vállal.

A Futureweb, az általa okozott esetleges károkért kizárólag a mindenkori mindekori partnerrel a mindenkori szerződésükben szereplő, a mindenkori partner által még el nem fogadott részteljesítésekhez kapcsolódó díjak mértékéig felel.

7. Ha a mindenkori partner a megrendelést követően, de a szerződés (vég)teljesítésének időpontja előtt eláll a szerződéstől, meg kell térítenie a Futureweb oldalán felmerült díjat és költséget, továbbá az esetlegesen felmerült kárát is.

A MINDENKORI PARTNER KÖZLÉSI ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE 

8. A mindenkori partner által a szerződésben közölt adatok valóságtartalmáért a mindenkori partner felelős. A közölt adatok ellenőrzését a Futureweb részére lehetővé kell tenni. A Futureweb ellenőrzési lehetősége a mindenkori partner a közlési kötelezettség alól nem mentesíti. A mindenkori partner köteles a Futureweb-nak haladéktalanul bejelenteni mindazon változásokat, amelyek érintik a webfejlesztés szolgáltatás igénybevételét. A közlésre, illetőleg a változás-bejelentésre irányuló kötelezettségek elmulasztása vagy megsértése miatt bekövetkező károkért, hátrányokért a Futureweb nem vállalja a felelősséget, annak anyagi terheit továbbterheli a mindenkori partnerre.

9. A Futureweb kizárólag akkor fogadja el a megbízás mindenkori partner általi módosítását, amennyiben az a teljesítési határidőn belül ésszerű időben érkezik meg, és ha annak nincs műszaki, gazdaságossági vagy kapacitásbeli akadálya. A Futureweb a mindenkori partner késedelmesen megküldött módosítási igényeiért, valamint az azokból fakadó károkért nem vállal semmilyen felelősséget.

TELJESÍTÉS

10. A Futureweb a megbízás keretében készített webes rendszert, szoftvert vagy más terméket a teljesítés időpontjában átadja a mindenkori partnernek tesztelésre, akit erről személyesen vagy elektronikus módon (e-mail, sms, stb.) tájékoztat. A Futureweb az átadott webes rendszer tekintetében fenntartja a szerzői és szomszédos jogokat, illetőleg a tulajdonjogot; felhasználást csak annyiban és addig enged az Ügyfélnek, amennyiben és amíg az a teszteléshez szükséges. A teszt időszak maximum 5 munkanapig tart, amely a termék átadásának napján kezdődik. Amennyiben a mindenkori partner a tesztelés eredményeképpen elfogadja a Futureweb teljesítését, úgy arról teljesítési igazolást állít ki, amely keletkezhet hagyományos papír alapú igazolás formájában vagy elektronikus úton (e-mail, sms).

11. Amennyiben az Ügyfél hibát vagy a megbízástól való eltérést észlel a tesztelésre átvett webes rendszerben, köteles a hibát haladéktalanul jelezni a Futurewebnek, aki ezt követően köteles kijavítani a hibát. A teljesítési igazolás kiállítását követően, vagy a tesztelési határidő lejártát követően a mindenkori partner nem hivatkozhat a webes rendszer olyan hibájára, amely a tesztelés során felismerhető volt. A teljesítési igazolás kiállítását követően, nem a Futureweb által végrehajtott módosításokért a Futureweb nem vállal felelősséget.

12. Amennyiben azt a megbízás természete lehetővé teszi, a Futureweb jogosult részteljesítésekre. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a részteljesítés egyes szakaszainak Megrendelő részére történő átadásának, illetve a szolgáltatás aktiválásának jogát fenntartja magának addig, amíg az előző részteljesesítés ellenértékét a Megrendelő ki nem egyenlítette.

DOMAIN SZOLGÁLTATÁSRA IRÁNYULÓ RENDELKEZÉSEK

Amennyiben a mindenkori partner leadja a Futureweb-nek a domain regisztrációhoz/átregisztrációhoz szükséges okmányokat és megkéri akár szóban, írásban, e-mailben, sms-ben a Futurewebet a domain szolgáltatás végzésére ez esetben a mindenkori partner automatikusan elfogadja a Futureweb Általános Szerződési Feltételeit.

Domain szolgáltatás nyújtás esetében amennyiben a mindenkori partner nem kéri a Futureweb-től domain neve hosszabbítását, a Futureweb azt nem köteles automatikusan azt hosszabbíttatni, az ebből fakadó esetleges károkért a Futureweb felelősséget nem vállal.

Amennyiben a mindenkori partner a tulajdonában lévő domain néven az internetes etikett (netikett) szabályait megsértő, törvényt megszegő, pornográf, személyiségi jogokat sértő..stb tartalmat publikál a Futureweb fenntartja magának a jogot, hogy a szóban forgó domain név üzemelését szüneteltesse és felmondja szolgáltatását, valamint az ebből fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Domain szolgáltatással kapcsolatos további feltételek esetében a Futureweb domain regisztrátor partnerének szerződési feltételei az irányadóak ami az alábbi linken érhető el: https://www.xhu.hu/domain-regisztracios-szabalyzat/

TÁRHELY SZOLGÁLTATÁSRA IRÁNYULÓ RENDELKEZÉSEK

Amennyiben a mindenkori partner megkéri a Futureweb-et a tárhely szolgáltatás nyújtására akár szóban, írásban, e-mailben, sms-ben, ez esetben a mindenkori partner automatikusan elfogadja a Futureweb Általános Szerződési Feltételeit.

Tárhely szolgáltatás nyújtás esetén amennyiben a mindenkori partner nem kéri a Futureweb-től tárhelyének hosszabbítását a forduló napon, a Futureweb azt nem köteles hosszabbítani automatikusan, az ebből fakadó esetleges károkért a Futureweb felelősséget nem vállal.

Amennyiben a mindenkori partner a használatában lévő webtárhelyen az internetes etikett (netikett) szabályait megsértő, törvényt megszegő, pornográf, személyiségi jogokat sértő..stb tartalmat publikál a Futureweb fenntartja magának a jogot, hogy a szóban forgó tárhely üzemelését szüneteltesse és felmondja szolgáltatását, valamint az ebből fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A tárhely szolgáltatással kapcsolatos további feltételek esetében a Futureweb tárhely szolgáltató partnerének szerződési feltételei az irányadóak ami az alábbi linken érhető el:https://www.xhu.hu/tarhely-szabalyzat/

ADATKEZELÉS, TITOKTARTÁS

13. A Futureweb tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli. A Futureweb a tudomására jutott üzleti titkot megőrzi, annak megismerését harmadik személyek - ide nem értve a Futureweb munkatársait és teljesítési segédeit - részére nem teszi lehetővé.

14. Amennyiben az Ügyfél a Megbízási szerződésben kifejezetten így nyilatkozik, a Futureweb jogosult az Ügyfél szolgáltatási igényeit ellátó harmadik félhez való adattovábbításra, ha az a szerződés szerződésszerű teljesítéséhez nélkülözhetetlen, különös tekintettel a szolgáltatás közvetítői tevékenységből eredő sajátosságokra.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

15. A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi IV. törvény, az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Érvényes: 2017.07.16-tól

ASZF letölthető verziója (.pdf formátumban)